หน้าแรก

ระบบสารสนเทศ

Myinfo

เว็บไซต์ที่ช่วยในการจัดการ ระบบเงินเดือน การฝึกอบรม ระบบใบลาและระบบปันต้นทุน
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Gmail

เว็บไซต์สำหรับใช้งานอีเมลล์ภายในมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Meeting

ระบบที่ช่วยในการจัดการ การประชุม ในวาระต่างๆ
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Certificate

เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจและทดสอบความสามารถทางด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล
ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ชั้น ๓

DBM

เว็บไซต์ระบบใบเบิกออนไลน์ สำหรับให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใช้ในการจัดสรรการเบิกเงินไปใช้ในด้านต่างๆ
ภายในมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Image is not available
แบบฟอร์มเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Slider

ทีมงานระบบสารสนเทศ

ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ

ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ

หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศ

โทร. 02-2879600 ต่อ 7004

นวพร กำลังเลิศ

นวพร กำลังเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

ธนกร ขวัญนู

ธนกร ขวัญนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

อนุชิด กำเนิดสิงห์

อนุชิด กำเนิดสิงห์

เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ

โทร. 02-2879600 ต่อ 7004

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 6 ฝั่ง R
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042