ติดต่อเรา

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 6 ฝั่ง R
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2287-9600 ต่อ 7034, 7042

ทีมงานระบบสารสนเทศ

ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ

ศุภฤกษ์ ฉัตรธนโชติ

หัวหน้ากลุ่มงานระบบสารสนเทศ

โทร. 02-2879600 ต่อ 7004

นวพร กำลังเลิศ

นวพร กำลังเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

ธนกร ขวัญนู

ธนกร ขวัญนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โทร. 02-2879600 ต่อ 7046

อนุชิด กำเนิดสิงห์

อนุชิด กำเนิดสิงห์

เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ

โทร. 02-2879600 ต่อ 7004